Πληροφορίες για το ζώο

  • Κατάσταση ζώου

    Τραυματισμένο

  • Αίτια τραυματισμού/θανάτου

    Αιχμαλωσία

  • Ομάδα ζώου

    Στρουθιόμορφα

  • Περιγραφή ζώου

    Καρδερίνα (Carduelis carduelis)

  • Καταγραφέας

    ANIMA

Πληροφορίες τοποθεσίας

  • Ημερομηνία περιστατικού

    2021-11-28

  • Τοποθεσία

    Σχιστό

  • Χάρτης τοποθεσίας