Χάρτης περιστατικών Εμφανίζονται 55201 μέχρι 55202

Από το μενού "Περιστατικά" μπορείτε να επιλέξετε τις καταγραφές των πολιτών στο paratiro.gr ή τις εισαγωγές στην ΑΝΙΜΑ, και να τις προβάλετε στον χάρτη! Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τα περιστατικά συγκεκριμένων ομάδων ζώων, αιτιών τραυματισμού ή έτους, από τα αντίστοιχα μενού!

Ομάδα ζώου Περιγραφή ζώου Κατάσταση Περιοχή Ημερομηνία
Παρυδάτια & Υδρόβια Μικροτσικνιάς (Ixobrychus minutus) Τραυματισμένο Πειραιάς 01-09-2005
Αρπακτικά Όρνιο (Gyps fulvus) Τραυματισμένο Ρέθυμνο 01-09-2005